معاونت دانشجویی دانشگاه: دکتر سید محمد متولی

دانشیار فیزیک هسته ای

پست اکترونیک: motavali@umz.ac.ir

شماره تلفن: 01135303400

شماره فاکس: 01135333701

سوابق اجرائی:

  • رئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
  • معاون آموزشی دانشکده علوم پایه
  • مدیر گروه فیزیک هسته ای