محمد غلامپور

دكتري مديريت ورزشي

شماره تماس:35303532-011

 

شرح وظايف روابط عمومي

1- ارائه ي مشاوره هاي مؤثر به مديران ارشد سازمان كه يكي از وظايف بحث برانگيز و پر متقاضي روابط عمومي مي باشد.

2- حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازي هاف خلاف گويي ها، دروغ پردازي ها، تهديدها و...

3- همكاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها

4- برگزاري جلسات داخلي بين كاركنان و مديران به صورت ماهيانه يا فصلي

5- ارتباط تنگاتنگ با اينترنت، خبرگزاري ها، وب سايت ها و وبلاگ ها

 

6- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان، مشاوران و مديران سازمان

7- انعكاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم مميزي نمودن آن به مسئولان

8- تحليل گري و داشتن صداقت كاري

9-انعكاس مسائل و تنگناها همان گونه كه هست

10-برقراري ارتباط رضايت مندانه بين دستگاه مطبوع و مخاطبان

11-چاپ بروشور پيام هاي آموزشي، پژوهشي و ديگر فرآورده هاي سازماني