سید رضا حسینی

فوق دیپلم حقوق ثبتی

شماره تماس داخلی: 3400

شماره تماس مستقیم: 35303400-011

شماره فاکس: 35333701-011

-1 دریافت نامه ها ،اوراق پرونده ها وسایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت.
-2 تفکیگ وتوزیع نامه ها وگزارشات وسایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیري آنها.
-3 نگهداري وبایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها وگزارشات درمحل هاي مخصوص.
-4 تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست وتعین ساعات ملاقات براي آنها.
-5 ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص.
-6 تنظیم اوقات جلسات ومطلع ساختن مقامات یاافرادشرکت کننده درجلسات.
-7 پاسخگوئی به مراجعیین وراهنمایی آنها.
٨- دریافت وارسال فاکس ها وارجاع آن به واحدها واشخاص.