محمد عنايتي

كارشناس ارشدادبيات فارسي

سمت: كارشناس مسئول دانشجوئي

پست فعلي: مسئول امور اداري و پرسنلي معاونت دانشجويي

شماره تماس:35303532-011

 

وظايف محوله:

1-    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیة پرسنل

2-    نظارت بر امور حضور و غیاب، اضافه‌کاری ،مرخصي و...كاركنان

3-    بررسی وضعیت آموزش کارکنان

4-    ارائه گزارشهای تخصصی و آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای اداری

5-    نظارت بر كليه مكاتبات اداري حوزه معاونت دانشجويي

6-     نظارت بر امور قراردادهاي حوزه معاونت دانشجويي

7-    انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق