انتخابات شورای صنفی دانشجویان
1396/9/26
اطلاعیه انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان
1396/8/20
اطلاعیه مهم اداره تغذیه در خصوص شرکت ماهنوش
1396/7/24
اخطار مهلت انتخاب اتاق
1396/7/11
اطلاعیه شماره (8) ثبت نام خوابگاه کارشناسی 96
1396/6/28
اسامی خوابگاه های خودگردانی که از لیست امور دانشجویی حذف گردید.
1396/6/27