آشنايي با اهداف و رسالت معاونت دانشجويي

هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش ، شکوفایی و هدايت استعداد های دانشجويان است و تحقق این امرمهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، معاونت دانشجويي با نظارت و برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و تامین امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویان، دغدغه های دانشجو را در مسایل روزمره مانند تامین غذا ،اياب و ذهاب و محل اسکان و .. به حداقل رسانده و محیط تحصیلی را به محیطی امن و آرام برای پرداختن به امور آموزشی تبدیل می نماید. اين محيط امن براي آينده اين سرزمين و موفقيت و سربلندي دانشجويان امروز كه صاحب منصبان فردا م يباشند بسيار ضروري مي باشد.

معاونت دانشجويي دانشگاه مازندران در راستای اهداف راهبردي دانشگاه و همچنين اهداف متعالي آموزش عالي كشور، مبنی بر ايجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآيند توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنين با توجه به حساسيت ويژه اين معاونت به لحاظ عملکردهای اجتماعی ، فرهنگی و سياسی دانشجويان و تعهد بر عملکردی فراجناحی و با داشتن ماموريتهای

1.       تهيه فضای مناسب دانشجويي، فرهنگی، ورزشي و اجتماعی جهت تربيت نيروی انسانی کارآمد

2.       پرورش جسم و روح دانشجويان با مشاركت  در فعاليت هاي ورزشي در دو سطح ورزش هاي همگاني و قهرماني

3.       تأمين تسهيلات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی دانشجويان در چهارچوب الگوی مناسب

4.         ارتقاء سطح کيفی و کمی خدمات رفاهی ،  ورزشي ، بهداشتی و درمانی دانشجويان

5.         نهادينه کردن ارزشهای اسلامی در دانشگاهها

6.        برگزاري دوره ها و كارگاه هاي مختلف مشاوره اي  و بهداشتي  براي دانشجويان