سامانه سجاد جهت ثبت درخواست کمیسیون

پیرو نامه شماره 12139 مورخ 1397/02/25 باتوجه به تغییر حساب درآمدی دانشگاه وانتقال حساب درآمد از بانک ملی به بانک مرکزی ، شماره حساب شبای 660100004001073903022968  نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی با شناسه پرداخت  387073953119500001400264888204 می باشد.

تذکر مهم: درج شناسه پرداخت الزامی می باشد.