لیست خوابگاه های خودگردان دارای مجوز
1397/6/23
زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 97
1397/6/21
زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97
1397/6/21
مهلت انتخاب اتاق نیمسال اول 98-97
1397/6/17
ثبت نام خوابگاه دانشجویان دکتری ورودی 97
1397/6/11
تاریخ انتخاب اتاق نیمسال اول 98-97
1397/6/7