کمیته انضباطی دانشجویان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 حسين مولايي

عنوان پست: دبیر کمیته انضباطی دانشجویان 


 علی هادی پور

عنوان پست: کارشناس کمیته انضباطی دانشجویان


شرح وظایف دبیر کمیته انضباطی دانشجویان:

بررسی گزارشات واصله از سوی اشخاص و مراکز حقیقی و حقوقی در خصوص دانشجویان دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان و نظارت و پیگیری امور جاری دبیرخانه که شامل موارد ذیل میگردد:

1.   دعوت کتبی یا شفاهی از دانشجویانی که علیه آنان گزارش یا اعلام تخلف و اتهام شده است, برای تفهمیم اتهام و دریافت دفاعیات کتبی و مستندات موید آن

2.   رسیدگی به پرونده های انضباطی دانشجویان(اخذ دفاعیات دانشجو اعم از شاکی و متشاکی و مستندات مربوط به اتهام یا اتهامات وارده و آماده سازی آن برای طرح در شورای انضباطی بدوی)

3.   طرح پرونده های تشکیل و تکمیل شده در شورای بدوی انضباطی با حضور اعضای قانونی آن برای اتخاذ تصمیم قانونی مطابق با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی.

4.   صدور احکام مصوب شورای بدوی و ابلاغ آنها به دانشجو (همراه با دریافت رسید کتبی) و ارسال رونوشتهای آن به دانشکده و مراکز محل تحصیل دانشجو مطابق با شیوه نامه اجرایی.

5.   دریافت اعتراض کتبی و مستندات موید آن از دانشجو در صورت عدم قبول حکم شورای بدوی انضباطی, و آماده سازی پرونده برای طرح در شورای انضباطی تجدید نظر

6.   صدور احکام مصوب شورای تجدید نظر انضباطی و ابلاغ آن به دانشجو (همراه با دریافت رسید کتبی) و ارسال رونوشتهای آن به معاونت آموزشی دانشگاه(دانشکده جهت درج در سوابق آموزشی دانشجو).

7.      پاسخگویی به همه استعلامهای مراجع مختلف دولتی در خصوص سوابق و صلاحیتهای اخلاقی, سیاسی, آموزشی, فرهنگی و اجتماعی دانشجویان( اعم از دانشجویان فارغ التحصیل و یا در حال تحصیل).

8.   رسیدگی و پیگیری برخی از پرونده هایی که به دلیل ضرورت و تشخیص شورای انضباطی اعم از بدوی و یا تجدید نظر که نیازمند مشاوره (مذهبی و یا روانشاسی) است, بر حسب مورد از طریق مراجع ذیربط در دانشگاه

9.   نظارت و کنترل در خصوص خوابگاههای دانشجویی و اماکن دانشگاه از لحاظ رعایت قوانین و مقررات انضباطی از سوی دانشجویان

10.  نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی محیط دانشگاهها و اردوهای دانشجویی (از لحاظ رعایت مقررات شرعی و قانونی)

11. تطبیق و رسیدگی به کلیه تخلفات آموزشی, اخلاقی, سیاسی, فرهنگی و اداری دانشجویان که از سوی افراد و مسئولان حقیقی و حقوقی گزارش میگردد, با آئیین نامه و شیوه نامه رسیدگی به تخلفات.

12. حضور و پیگیری در مورد گزارشات قضایی و انتظامی و احیانا شکایات مردمی در مورد دانشجویان که در بیرون از اماکن و محوطه های دانشگاه اتفاق می افتد.

13. نظارت بر امور جاری دبیرخانه کمیته انضباطی(تایپ, پرینت, ارجاع, ارسال, بایگانی و ایجاد سوابق اسناد قابل استناد برای بهره برداری در موارد مورد نیاز)

14.  جذب امکانات و نیازمندیهای دبیرخانه و پیگیری ساختار و امکانات و پرسنل

15. ایجاد تغییرات مورد نیاز در روندهای اجرایی و پیگیری امور جاری مانند تغییر سیستم های بایگانی کاغذی و سنتی به سیستم های کاملا رایانه ای و مکانیزاسیون روند امور دبیرخانه برای تایپ و صدور نامه ها و احکام انضباطی .

16.  بررسی و تکمیل پرونده های ارجاعی از موسسات آموزش عالی که فاقد شورای تجدید نظر انضباطی هستند و مطرح نمودن آن در شورای انضباطی استان و انعکاس نتایج شورای تجدید نظر به دانشجویان ذینفع و موسسات مربوطه که دانشجویان در آن تحصیل می کنند.

17. بررسی و تکمیل و مطرح نمودن اعتراضات دانشجویی به احکام تجدید نظر دانشگاههای زیرمجموعه, در شورای تجدید نظر انضباطی استان و انعکاس نتایج به دانشجویان و دانشگاههای ذیربط.

18.  بازدید از موسسات آموزش عالی در مورد ساختار شوراهای انضباطی منطبق بر آئین نامه و شیوه نامه مربوطه و ارزیابی نحوه رسیدگی به تخلفات و اتهامات دانشجویی برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و یکسان سازی روند بررسی حقوقی پرونده های انضباطی دانشجویان.

19. شرکت در نشستها و گردهماییهای دبیران کمیته های انضباطی دانشگاهها بصورت منطقه ای و کشوری با هماهنگی شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و انعکاس نتایج حاصله به مسئولان ذیربط.

20.  ارائه آمار عملکرد و گزارشات کارنامه سالانه دبیرخانه کمیته انضباطی به مسئولان مافوق حسب مورد

21. پیگیری کلیه امور انضباطی دانشجویان حسب مورد  و ارائه نتایج آن به مسئولان مافوق در سطح دانشگاه و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری.

22. در صورت نیاز برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای کلیه مسئولان و کارکنانی که به انحاء مختلف در مورد ثبت و انعکاس تخلفات دانشجویی مشارکت عملی دارند تا از روندهای سلیقه ای به سوی سیستماتیک نمودن همکاریها سوق داده شوند.

23.  پیگیری کلیه امور ارجاعی از طرف مافوق حسب مورد