سرپرست مجتمع:

خانم آفاق قاسمی

سرپرستان شیفت شب:

خانم زینب حاجی پور

خانم صغری دارپرین

خانم محبوبه دانکو