مجتمع سرای دانشجویی حضرت زینب(س)

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

شرح وظایف

1

 

 

مریم نصراله پور

 

 

 

محبوبه دانکو

 

 

 

سرپرست اداری

دریافت و بررسی گزارش روزانه و انعکاس آن

رسیدگی به امور مکاتبات اداری

نظارت برحسن عملکرد تاسیسات و خدمات در خوابگاه

بازدید عمومی و روزانه از محوطه و خوابگاههای دانشجویی

اسکان دانشجویان و صدور فرم تخلیه و نظارت

نظارت و کنترل ورود خروج دانشجویان

همکاری با نیروهای انتظامات و کنترل محوطه و ساحل

کنترل ورود و خروج اموال منقوال و غیر منقول

انجام امور محوله از طرف مسئول مافوق

کنترل کارهای عمرانی و تاسیساتی مجتمع

 

2

زینب حاجی پور باقری

سرپرست شیفت شب

 

 

صغری دارپرین

سرپرست شیفت شب

 

3

صغری رمضانی

سرپرست شیفت شب

 

4

منصور بغدادی

خدمات محوطه

پاکسازی و تمیز کردن خیابان های اصلی و فرعی

جمع آوری کلیه آشغال های بلوک ها محوطه و امکانات رفاهی مجتمع

 

6

رحیمه مشهدی

زهرا معتمدی نیا

معصومه شکری

مهری بیگم شاکری

خیرالنسا غلامی

مریم علیپور

مرضیه علیزاده

خدمات بلوک های دانشجویی

خدمات دانشجویی شامل:

نظافت سرویس های بهداشتی

نظافت آشپزخانه ها

نظافت راهروها و تراس ها

نظافت و پاکسازی اطراف بلوک های دانشجویی

 

آقای خلیل زاده

آقای فهیمی

تاسیسات