این مجتمع دارای 2 بلوک ساختمانی می باشد. با ظرفیت پذیرش حدود 700 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی

سرپرست مجتمع: حسین رهبانی