اهم شرح وظايف اداره صندوق رفاه دانشجويي

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

« شناسایی و شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی »

 

 

اداره رفاه دانشجویی به همراه اداره تغذیه واداره خوابگاهها ازواحدهای تشکیل دهنده اداره کل امور دانشجویی درحوزه معاونت دانشجویی است.
هرچند این اداره از نظر سازمانی از واحدهای تابعه دانشگاه است ولی از نظر عملکرد و شرح وظایف طبق بخشنامه ها ودستورالعملهای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم عمل می‌کند و دو وظیفه اصلی برعهده دارد:

الف - ارائه تسهیلات             ​ب - تسویه حساب بدهی های ناشی ازگرفتن تسهیلات

الف - 1 - بیمه حوادث دانشجویی : فراگیرترین خدمتی که کلیه دانشجویان اعم از روزانه، نوبت دوم، بورسیه وآموزشهای آزادرا پوشش می دهد،بیمه حوادث دانشجویی است که افراد تحت پوشش رادربرابرحادثه یا سانحه ای که در خارج از اراده شخص اتفاق افتاده درهرزمان ومکان در بازه زمانی اول مهرماه شروع سال تحصیلی تا 31 شهریور سال بعد مطابق قرار داد منعقد شده با شرکتهای بیمه طرف قرارداد بیمه نموده-واقدام به پرداخت خسارت به افراد مصدوم، جبران هزینه های پزشکی ودیه فوت می نماید.

تبصره : افراد مصدوم باید حداکثریک هفته بعد از وقوع سانحه مراتب را حضوری یا تلفنی به اطلاع اداره رفاه برسانند درغیراینصورت-شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت معذور می باشند.

الف - 2 - پرداخت وامهای دانشجویی: وامهای دانشجویی به دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت در نیمسال های مجاز تحصیلی با ارائه درخواست و ضمانت نامه محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت پرداخت می گردد.نیمسال های مجاز مقاطع دکتری ناپیوسته و کارشناسی پیوسته 8 نیمسال- کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری دامپزشکی 12 نیمسال و سایر مقاطع 4 نیمسال از نیمسال شروع به تحصیل می باشد.

الف - 2- A - وام شهریه ویژه دانشجویان نوبت دوم : به دانشجویان نوبت دوم دارای انتخاب واحد به تناسب مقطع تحصیلی وام شهریه با کارمزد 4% سالیانه تعلق می گیرد.(سقف وامهای شهریه: مقطع دکتری ناپیوسته5/2 میلیون - ارشد ناپیوسته یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان - ارشد پیوسته چهارصدهزارودکتری دامپزشکی هفتصدهزاروسایرمقاطع سیصد هزار تومان در صورت تامین اعتبار کافی می باشد.)
وجه مذکورتوسط صندوق رفاه دانشجویان در وجه امور شبانه دانشجو واریزوازبدهی شهریه دانشجو کسر می گردد.

الف - 2 - B - وام حج به مبلغ چهار صد هزار تومان و عتبات عالیات عراق به مبلغ دویست و پنجاه  هزار تومان : تنها وامهایی  هستند که بین دو دوره روزانه و شبانه مشترک می باشد و باارائه فیش واریزی در وجه سازمان حج و زیارت و ارائه بلیط یا گواهی شرکت اعزام کننده توسط صندوق رفاه در وجه امور دانشجویی پرداخت می شود که بعداً به حساب دانشجو واریز می گردد.
این وام تک نوبتی است و درهرمقطع تحصیلی تنها یکبار به متقاضی پرداخت می گردد.
سایر وامهایی که در زیر می آید مختص دانشجویان روزانه بوده و به حسابی که دانشجو در بانک تجارت بنام  شخص خود افتتاح نموده است  واریز  می شود و وام هیچ دانشجویی به حساب بانکی شخص دیگر قابل پرداخت نمی باشد.

 


الف - 2 - C - وام تحصیلی : این وام به دانشجویان روزانه کلیه مــقاطـع تحصـیلی در نیمســال اول 000/825/3 ریال و نیمسال دوم 000/200/4 ریال به حساب دانشجوی متقاضی واجد شرایط پرداخت می شود.

تبصره : به دانشجویان متاهل سرپرست خانواده، به ازای همسرمبلغ 000/500/1ریال و هر فرزند000/000/1 ریال به وام دانشجو اضافه می گردد.

الف - 2 - D - وام مسکن : این وام به دانشجویان روزانه که در منازل استیجاری یا خوابگاههای خود گردان که از صندوق رفاه مجوز گرفته اند با ارائه اجاره نامه و یا گواهی خوابگاه حداکثر به اندازه وام تحصیلی پرداخت می گردد.
وامهای فوق فقط در ترم های مجاز تحصیل دانشجوقابل پرداخت می باشد.

الف - 2 - E - وام ضروری : این وام برای هر رویدادی به صورت تک نوبتی است و سقف این وام حداکثر سیصد هزار تومان می‌باشد. رویدادها عبارتند از :
1- خرید لوازم کمک آموزشی
2- خرید عینک طبی
3- فوت یکی از بستگان نزدیک
4- زلزله سیل و اتش سوزی منزل
5 و 6 - برای مقاطع تحصیلات تکمیلی علاوه بر رویدادهای فوق به رویداد پایان نامه و خرید کتب تخصصی نیز وام تعلق می گیرد.

الف - 2 - F - وام ودیعه مسکن : این وام از وامهای تک نوبتی است که به دانشجویان روزانه متاهل که دارای منزل استیجاری رهنی در کرمان هستند به اندازه میزان پرداختی رهن و حداکثر در مقاطع تحصیلات تکمیلی 5/4 میلیون و سایر مقاطع 3 میلیون تومان می باشد که دانشجو ملزم است سه ماه پس از پایان تحصیل کل مبلغ دریافتی را یکجا پرداخت نماید.

الف - 2 -G - وام تغذیه : این وام ویژه دانشجویان روزانه تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی می باشد و مبلغ آن بین 50 تا 100 هزار تومان متغییر بوده که به حساب اداره تغذیه دانشگاه واریز و مبلغ ان به کارت تغذیه دانشجو اضافه می شود و دانشجو تنها می تواند با آن غذا رزرو نماید.

الف- 2 - H وام ازدواج :به دانشجویان روزانه که در حین تحصیل ازدواج می نمایند،حداکثرتا یک سال پس از تاریخ ثبت ازدواج و فقط برای یکبار تعلق می گیرد و مبلغ آن 000/000/15 ریال می باشد.

ب - وظیفه دوم اداره رفاه تسویه حساب بدهی های ناشی از اخذ تسهیلات فوق می باشد که اخذ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در طول دوره تحصیل وصدوردفترچه قسط و تسویه حساب قطعی در زمان فراغت از تحصیل می باشد.

 

 ب - 1 - صدور فیش های خوابگاه : پس ازمشخص شدن اتاق و خوابگاه دانشجویان واجد شرایط اسکان خوابگاه، در سیستم صندوق رفاه پرونده دانشجو ایجاد و فیش اجاره بها صادر می شود و دانشجو قبل از اسکان اقدام به پرداخت آن می نماید.

تبصره 1: فیش هائیکه درابتدای اسکان ودرمهلت مشخص پرداخت شود شامل 20% تخفیف می باشد.

تبصره 2 - به تناسب میزان و زمان پرداخت اجاره بهای خوابگاهها، صندوق رفاه به میزان 30 تا 60 درصد از اجاره بهای پرداختی خوابگاهها را به دانشگاهها برمی گرداند، بنابراین اصراردراخذ اجاره بها در مهلت مقرر در نهایت به نفع دانشجو است.

 


تبصره 3 - یکی از شاخص های تخصیص اعتبارات وام های دانشجویی، میزان و زمان پرداخت اجاره بهای خوابگاهها می باشد وپرداخت به موقع باعث افزایش اعتبارات وامهای دانشجویی است.

ب - 2 - دانشجویان فارغ التحصیل یا تارک تحصیل در زمان قطع یا فراغت از تحصیل مسیر تسویه حساب متفاوتی دارند که عبارت است :

ب - 2 - A - دانشجویان بدون بدهی : مراتب عدم بدهکاری دانشجویان مذکورازطریق سیستم گلستان به اداره آموزش جهت ادامه فرایند تسویه حساب اعلام می گردد.

ب - 2 - B - دانشجویانیکه فقط ازخوابگاه استفاده نموده ویا بدهی داشته اند ولی قصد قسط بندی بدهی خود را ندارند : این دانشجویان پس ازپرداخت مانده بدهی جهت ادامه فرایند تسویه حساب به سیستم آموزشی معرفی می شوند.

ب - 2 - C - دانشجویان انصرافی یا اخراجی : این دانشجویان پس از پرداخت کل بدهی به آموزش کل معرفی می شوند.

ب - 2 - D - دانشجویان فارغ التحصیل بدهکار که قصد قسط بندی بدهی خود را دارند : این دانشجویان پس از پرداخت مانده بدهی خوابگاهها و ده درصد از بدهی وام ها و در صورت داشتن وام ودیعه مسکن پس از پرداخت مبلغ وام ودیعه مسکن، دفترچه در سیستم صندوق رفاه صادر می شود و پس از تایید دفترچه قسط توسط کارشناسان صندوق رفاه، مشخصات دفترچه در سیستم گلستان ثبت ودانشجو جهت ادامه فرایند فارغ التحصیلی به آموزش کل معرفی می شود.
تبصره : بدون ارائه سند تعهد محضری قسط بندی وام‌ها مقدور نیست.

ب - 3 - تمدید دفترچه قسط دانشجویانیکه در مقطع قبل دفترچه قسط داشته اند : دانشجویان مذکور پس از پرداخت اقساط معوقه وجریمه دیرکردهای ناشی از آن به اداره رفاه مراجعه می نمایند و با ایجاد تحصیل جدید در سیستم صندوق رفاه دفترچه قسط مقطع قبل به صورت اتوماتیک تمدید می شود و دفترچه قسط دانشجویان دکتری ناپیوسته 4 سال و سایر مقاطع ناپیوسته 2 سال از زمان شروع به تحصیل تمدید می-شود وبعدازانقضای زمان مذکور دانشجو ملزم به پرداخت اقساط خود می باشد و پس از فراغت از تحصیل در مقطع جاری مانده بدهی دفترچه قبل با بدهی این مقطع جمع و دفترچه قسط دیگری صادر می گردد ودفترچه قسط قبلی لغو می گردد.

تبصره 1 - مطابق مقررات و ضوابط صندوق رفاه در نیمسالهای اضافی هیچگونه تسهیلاتی به دانشجویان مشغول به تحصیل ارائه نمی شود ولی چنانچه دانشجویی در این نیمسال اسکان شود اجاره بهای او در نیمسال اول اضافی به میزان 100% ،در نیمسال دوم اضافی 150%، در نیمسال سوم اضافی200% اضافه می شود و نیمسال بعد سکونت غیر مجاز تعریف می شود.

تبصره2 - سکونت غیر مجاز : دانشجویان ساکن در خوابگاه چنانچه درنیمسالی از تخلیه خوابگاه خود علی رغم اخطارهای اداره خوابگاه امتناع نماید، سکونت غیر مجاز محسوب می شود و اجاره بهای آن ده برابر اجاره بهای حالت عادی است.

تبصره 3 - چنانچه دانشجویان بدهکار حداکثرتا 9 ماه بعد از فراغت ازتحصیل جهت تقاضای صدور دفترچه قسط اقدام نکنند، مطابق تعهدی که به صندوق رفاه داده اند، باید کل بدهی خود را یکجا پرداخت نمایند و برای این افراد دفترچه قسط صادر نمی گردد.

تبصره 4 - مطابق تعهد سپرده شده به صندوق چنانچه دانشجویی بیش از 3 قسط متوالی خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید کل بدهی به دین تبدیل شده و موظف است بدهی را به صورت یکجا پرداخت نماید.