هادی جان زاده پریجانی

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي

شماره تماس:35302821-011