اعضاي كميسيون شوراي موارد خاص

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

اعضاي كميسيون شوراي موارد خاص دانشگاه

رئيس دانشگاه

معاون آموزشي دانشگاه(نايب الرئيس شورا)

معاونت دانشجويي (دبير شورا)

مديركل شاهد و ايثارگران

مدير آموزش

معاون فرهنگي

نماينده معاونت دانشجويي

مديركل شاهد و ايثارگران

معاون آموزشي دانشگاه

معاون فرهنگي دانشگاه

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني

معاون آموزشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

رئيس دانشگاه علوم و فنون بابل

رئيس دانشگاه پيام نور استان