كارشناسان شوراي موارد خاص استان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

مرضیه ملکوتی

مریم احمدپور

آفاق قاسمی

کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص استانی

کارشناس کمیسیون موارد خاص استانی

کارشناس کمیسیون موارد خاص استانی

تلفن تماس: 01135303423

تلفن فاکس: 01135252987

شرح وظایف وفعالیت ها

 

وظایف و اختیارات مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

 

-اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با توجه به رعایت مقررات آموزشی مشمول مقررات محرومیت از تحصیلی قرار گرفته اند، به شرط آنکه میانگین کل آنان کمتر از ده نباشد.

- اجازه انتقال موقت (میهمانی)، میهمان دائم و یا انتقال دائم از یک موسسه به موسسه دیگر به دانشجویانی که براساس مقررات و آیین نامه های موجود واجد شرایط نمی باشد.

- موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات آموزشی به پایان رسیده است و ادامه تحصیل آنان از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد.

- موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلیل موارد خاص (یا ارائه مدارک مستدل) حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیل برای انتخای واحد مراجعه نموده و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

- موافقت با مرخصی بدون احتساب سنوات در سنوات تحصیلی به مدت حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده باشد و یا دارای موارد خاص مشابه می باشند.

- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بنا بر تقاضای کتبی دانشجویان خواهر هستند به گواهی پزشک متخصص یا مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

- موافقت در تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون های سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه و دوره مربوط.

- موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن احراز کد رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه و دوره مربوط.

وظایف و اختیارات مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

5-1) اجازه انتقال موقت (میهمانی)، میهمان دائم و با انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر به دانشجویانی که براساس مقررات و آیین نامه های موجود مجاز به انتقال نیستند.

-موافقت با افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده است.

- موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلیل موارد خاص (با ارائه مدرک مستدل عدم مراجعه ) حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیلی ( حداکثر سه نیمسال) برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

- موافقت با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی به مدت حداکثر نصف سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویانی که دارای مشکلات حاد خانوادگی هستند و یا با ارائه مدرک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا کسانی که با تائید بالاتری مقام دستگاه ذیربط به خدمات آنان نیاز مبرم باشد.

-دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بنا بر تقاضای کتبی دانشجویان خواهر مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان حداکثر به مدت پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.

- درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپيوسته كه به دليل دو نيمسال مشروطي، در شرف محروميت از تحصيل هستند، در صورتي كه خاص بودن شرايط دانشجو توسط دانشگاه يا موسسه محل تحصيل احراز و با اعلام خاص بودن و مدارک و دلایل مربوطه ، امكان افزايش ميانگين كل به 14 با اخذ واحدهاي باقيمانده تا سقف 12 واحد (‌مانده واحد با پایان نامه کمتر از 12 واحد باشد) پرونده جهت بهره مندي افراد ذینفع  به شوراي بررسي مواردخاص استاني ارسال گردد، مشروط به تاييد شوراي بررسي مواردخاص استان يك نيمسال فرصت براي ادامه تحصيل اعطا می نمايد.

پاسخگوی شورای موارد خاص: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 10-8 صبح