شرح وظایف:

1نظارت بر  اجرای ورزشهاي همگاني و عملكرد انجمن های فوق برنامه دانشجویی  و گزارش كاركرد ايشان

برگزاري جشنواره و مسابقات ورزشي به مناسبتهاي مختلف ويژه دانشجويان پسر و انتخاب برترينها و اعزام به مسابقات

توسعه ورزش مخصوصاً ورزش همگاني و ورزش كارمندان و هماهنگي لازم براي برگزاري مسابقات كارمندان

تامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری رویدادهای همگانی

نیاز سنجی رشته های ورزشی مرتبط با ورزرشهایی که در قالب ورزشهای همگانی قراردارد

تهیه گزارش 6ماهه از امکانات ورزشی موجود در سالنها و اماکن روباز ورزشی

نظارت برتاسیسات سالنها و فضاها ی روباز و تهیه گزارش براساس چک لیست (سالیانه)

پشتیبانی و تدارکات اردوهای ورزشی دانشجویی