كارشناسان مركز بهداشت

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

نام واحد :مرکز بهداشت دانشگاه                             

 نام  کارشناس : فاطمه عنایت زاده     

 عنوان پست : کارشناس مرکز بهداشت

 مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری                     شماره تلفن : 35302877  


عادل شكر زاده

پست سازماني:

ناظر بهداشت-كارشناس بهداشت

وظايف :نظارت بهداشتي بر كليه اماكن دانشگاه و ارائه گزارش  به مركز بهداشت.