اهداف و ماموريت هاي تربيت بدني دانشگاه

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

چشم انداز:  آنچه می خواهیم در آینده باشی

نهادینه شدن ورزش در فرهنگ سازمانی دانشگاه

دانشگاه مازندران در آینده دانشگاهی با اماکن و تاسیات ورزشی روباز و سرپوشیده توسعه یافته، قابل دسترس و

کافی برای تمامی دانشجویان، کارکنان، اساتید و ارائه خدمات به اهالی شهر بابلسر

اهداف : جایگاهی است که ماموریت درآن اتفاق می افتد

هدف کلی : رشد کمی و کیفی در ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه مازندران

اهداف اختصاصی :

1- توسعه  و تعمیم  ورزش همگانی در سطح دانشگاه؛

2- حفظ، نگهداری و توسعه اماکن ورزشی دانشگاه؛

3- توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه

هدف کلی : رشد کمی و کیفی در ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه مازندران

راهبردهای هدف اختصاصی اول : توسعه  و تعمیم ورزش همگانی در سطح دانشگاه

فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب در امر ورزش دانشگاه

حمایت و هدایت دانشجویان، کارکنان و اساتید به انجام ورزش در دانشگاه

ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات ورزشی دانشگاه مازندران

ترویج گزارش دهی های ورزش در سطح دانشگاه و برون دانشگاه

تعامل با دانشجویان، کارکنان و اساتید در امر ورزش دانشگاه

یادگیری و به اشتراك گذاری درس های آموخته شده

نهادینه کردن و اجرایی نمودن درس های آموخته شده از خطا ها

راهبردهای هدف اختصاصی اول : توسعه  و تعمیم ورزش همگانی در سطح دانشگاه

فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب در امر ورزش دانشگاه

حمایت و هدایت دانشجویان، کارکنان و اساتید به انجام ورزش در دانشگاه

ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات ورزشی دانشگاه مازندران

ترویج گزارش دهی های ورزش در سطح دانشگاه و برون دانشگاه

تعامل با دانشجویان، کارکنان و اساتید در امر ورزش دانشگاه

یادگیری و به اشتراك گذاری درس های آموخته شده

نهادینه کردن و اجرایی نمودن درس های آموخته شده از خطا ها

راهبردهای هدف اختصاصی سوم ) توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه)

1-بسترسازی مناسب جهت ارتقاء ورزش قهرمانی از طریق ورزش همگانی در سطح دانشگاه

2-میزبانی مسابقات مختلف منطقه ای  

3-اعزام تیم های دانشگاه به مسابقات مختلف

4- فنی سازی اوقات فراغت دانشجویان از طریق برنامه های ورزشی و استعدادیابی

5- برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری

 6- تعامل با هیأت های ورزشی سطح استان

7- تجلیل از دانشجویان قهرمان رشته های ورزشی جهت ایجاد انگیزه در دیگران

8- برگزاری کنگره، همایش ها، سمینارهای آموزشی و علمی در زمینه ی ورزشی

9- افزایش سرانه مدال دانشگاه با توجه به افزایش دانشجویان

10- استفاده و بهره مندی از امکانات فیزیکی و نیروی انسانی متخصص دانشکده تربیت بدنی در برگزاری دوره های  آموزشی و ارتقا سطح علمی و عملی مربیان تیم ها

11- تلاش برای حضور هرچه بیشتر دانشجویان ورزشکار دانشگاه در اردوهای تیم یونیورسیاد و عضویت در تیم

12- های اعزامی به مسابقات فیزو

راهبردهای هدف اختصاصی سوم ) توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه)

1-بسترسازی مناسب جهت ارتقاء ورزش قهرمانی از طریق ورزش همگانی در سطح دانشگاه

2-میزبانی مسابقات مختلف منطقه ای  

3-اعزام تیم های دانشگاه به مسابقات مختلف

4- فنی سازی اوقات فراغت دانشجویان از طریق برنامه های ورزشی و استعدادیابی

5- برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری

6- تعامل با هیأت های ورزشی سطح استان

7- تجلیل از دانشجویان قهرمان رشته های ورزشی جهت ایجاد انگیزه در دیگران

8- برگزاری کنگره، همایش ها، سمینارهای آموزشی و علمی در زمینه ی ورزشی

9- افزایش سرانه مدال دانشگاه با توجه به افزایش دانشجویان

10- استفاده و بهره مندی از امکانات فیزیکی و نیروی انسانی متخصص دانشکده تربیت بدنی در برگزاری دوره های  آموزشی و ارتقا سطح علمی و عملی مربیان تیم ها

11- تلاش برای حضور هرچه بیشتر دانشجویان ورزشکار دانشگاه در اردوهای تیم یونیورسیاد و عضویت در تیم

12- های اعزامی به مسابقات فیزو