اهداف صندوق رفاه دانشجويي

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

شرح وظايف و فعاليتها 
پرداخت وام تحصيلي و مسکن 
 پرداخت وام ضروري 
پرداخت وام وديعه مسکن دانشجويان متاهل 
 پرداخت وام ضروري دانشجويان ممتاز و نمونه 
 پرداخت وام ضروري دانشجويان مبتکر
پرداخت وام ضروري دانشجويان قهرمان ورزشي 
 پرداخت وام کمک هزينه موارد خاص 
 پرداخت وام ضروري ويژه دانشجويان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه 
 پرداخت وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم ( شبانه ) 
 انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويان با يکي از شرکتهاي بيمه
 انعقادقراردادبيمه خدمات درماني جهت صدوردفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان باسازمان بيمه خدمات درماني
 تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل جهت صدور دفترچه اقساط و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان 
بايگاني پرونده دانشجويان فارغ التحصيل 
تمديد دفترچه اقساط دانشجويان شاغل به تحصيل و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان