نام کارشناس : فرانک کشفی    

  نام واحد :مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه              

عنوا ن پست : کارشناس مرکز مشاوره و راهنمایي

 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس روانشناسی عمومی       شماره تلفن : 35302878

 

شرح وظایف :

1 هماهنگی و تنظیم برنامه مشاوران در مرکز و شعبه ها

2- مصاحبه و هدایت  دانشجویان جهت مشاوره برحسب مشکل

3-هماهنگی لازم برای مدرسین کارگاه های آموزشی

4- ثبت کاربرگ گزارش در سیستم سام

5-تنظیم گزارش عملکرد ،  تکمیل فرم جامع  درطول سال ، ارسال گزارش به دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم و معاونت دانشجویی دانشگاه  ،

 6 - هماهنگی و همکاری جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان ،کارمندان ، معاونین  ، مدیران دانشگاه  ودانشکده ها ، اعضای محترم هیئت علمی 

7-تماس دائم با دفتر مرکزی مشاوره جهت پیگیری اعتبارات ، دستورالعمل ها و طرح ها

8- اجرای طرح کارنامه سلامت روان هر ساله برای دانشجویان ورودی جدید ، تحلیل و بررسی  وضعیت دانشجویانی که زیر نقطه بُرش قرار دارند و تماس با آموزش دانشکده ها و دعوت دانشجویان به مرکزجهت  پیگیری وضعیت آن ها ،

9- پیگیری وضعیت دانشجویان اخراجی ، طرح کمیسیون موارد خاص ( داخلی و استانی)و در نهایت گواهی صادره از مرکز و مشاوره جهت طرح در کمسیون.

10-  احضار دانشجویان مشروطی از طریق نامه اداری جهت بررسی وضعیت تحصیلی آن ها و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه آموزشی

11- هماهنگی و همکاری در اجرای کارگاه های آموزشی تعیین شده از دفتر مشاوره وسلامت وزارت علوم

12- تنظیم قرارداد مشاوران پاره وقت و مدرسان کارگاه ها

13- همکاری در اجرای طرح مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت برگزاری کارگاه های آموزشی ، استخراج برگه های نظرسنجی مربوط به کارگاه ها ، تنظیم و تهیه گزارش

14- همکاری و هماهنگی در برگزاری اجرای طرح اجتماع نگر و همیاران سلامت.

15- ثبت کلیه نامه های دستی ،کار با اتوماسیون اداری ، تایپ کلیه نامه های اداری و گزارش ها

16   توزیع پیام های مشاوره ، پوستر ، تراکت و بروشوردر بین دانشجویان و ...

17- هماهنگی با ترابری جهت درخواست وسیله نقلیه به ماموریت ها ی انفرادی، گروهی، کارگاه ها ، جلسات و گردهمایی ها.

18-تماس با خانواده دانشجویان مشکل دار ، آموزش و اساتید و سرپرستان خوابگا ه ها.

19-تماس با مدیربودجه بابت دریافت اسامی دانشجویان جهت ارسال به دفتر مرکزی مشاوره، در قالب اکسل

20- ارسال نامه های الکترونیکی به دفتر مرکزی مشاوره وسلامت وزارت علوم

kmoshavereh@yahoo.com     آدرس ایمیل :       

 

دوره های آموزشی گذرانده شده :

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی      

کارگاه آموزشی مهارت های بین  فردی موثر در محیط کار    

کارگاه آموزشی ارتقاء تعاملات با خانواده و نسل جدید          

مداخله در بحران و ارتباط بین فردی موثر در محیط کار        

کارگاه آموزشی درمان شناختی – رفتاری                           

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد متمرکز برخانواد ه

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد متمرکز برمدرسه                

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد متمرکز برمحیط کار            

دوره آموزشی پیشگیری از مصرف شیشه                            

دوره آموزشی مدیریت روابط درخانواده برای داشتن خانواده موفق 

  کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد مقدماتی ، میانی ، تکمیلی          

کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری  ایدز                    

 

 
 

 
 

 

 

نعیمه خاکپور                                

  عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول مرکز مشاوره و راهنمایی

مدرک کارشناسی:علوم اجتماعی - گرایش( خدمات اجتماعی / مددکاری)   

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - ( دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی)

سابقه خدمت: ازمهرماه سال 1380 لغایت حال حاضر

شماره تلفن مرکز مشاوره دانشجویی:35302878

N_KHAKPOOR@YAHOO.COMایمیل

 

شرح وظایف :

1 هماهنگی و تنظیم برنامه مشاوران در مرکز و شعبه ها

2- مصاحبه و تنظیم وقت برای دانشجویان جهت مشاوره بر حسب مشکل

3-هماهنگی و برنامه ریزی برای مدرسان کارگاه های آموزشی

4--تنظیم گزارش عملکرد ، تکمیل فرم جامع  درطول سال ، ارسال گزارش به دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم و معاونت دانشجویی دانشگاه.

 5 - هماهنگی و همکاری جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان ،کارمندان ، معاونین و مدیران دانشگاه  و دانشکده ها ، اعضای محترم هیئت علمی. 

6-تماس دائم با دفتر مرکزی مشاوره جهت پیگیری اعتبارات ، دستورالعمل هاو ...

7- اجرای طرح کارنامه سلامت روان هر ساله برای دانشجویان ورودی جدید ، تحلیل نیمرخ روانی دانشجویانی که زیر نقطه بُرش قرار دارند و تماس با آموزش دانشکده ها و دعوت دانشجویان به مرکز برای پیگیری وضعیت شان

8- تماس با مدیربودجه بابت دریافت اسامی دانشجویان جهت ارسال به دفتر مرکزی مشاوره، در قالب اکسل

9-احضار دانشجویان مشروطی از طریق نامه اداری جهت بررسی وضعیت تحصیلی آن ها و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه آموزشی

10- هماهنگی و همکاری در اجرای کارگاه های آموزشی تعیین شده از دفتر مشاوره وسلامت وزارت علوم

11- تنظیم قرارداد مشاوران پاره وقت و مدرساان کارگاه ها

12- همکاری و هماهنگی در برگزاری اجرای طرح اجتماع نگر و همیاران سلامت.

13- ثبت کلیه نامه های دستی ، کار با اتوماسیون اداری،  تایپ کلیه نامه های اداری و گزارش ها

14 توزیع پیام های مشاوره ، پوستر ، تراکت و بروشوردر بین دانشجویان و ...

15- ارجاع دانشجوی مشکل دار به بیمارستان ( خدمات مددکاری )

16- هماهنگی با ترابری جهت درخواست وسیله نقلیه به ماموریت ها ی انفرادی، گروهی، کارگاه ها

17- تماس با خانواده دانشجویان مشکل دار، آموزش و اساتید و سرپرستان خوابگاه ها .

18- صدور گواهی تحصیلی( اخراجی ) انتقالی ، عدم علاقه به رشته برای دانشجویان مشکل دار به کمسیون موارد خاص وپیگیری مداوم.

19- همکاری در اجرای طرح مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت برگزاری کارگاه های آموزشی

20- ارسال نامه های الکترونیکی به دفتر مرکزی مشاوره وسلامت وزارت علوم

 

رزومه علمی – پژوهشی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:

تحت عنوان: " مقایسه دانشجویان با میزان به اعتیاد به اینترنت متفاوت ازلحاظ سلامت روان و مولفه های آن " 

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری- زمستان 1390

فصلنامه

تحت عنوان: "اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تاثیر آن بر سلامت روان " فصلنامه علمی- پژوهشی سال دوم - شماره اول -پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری

ارائه مقاله: به صورت سخنرانی

تحت عنوان: "رابطه ی جهت گیری مذهبی با سلامت روان و مولفه های آن در بین دانشجویان"  7/3/ 1391

همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404 مرکز تربیت معلم شهید رجایی بابل  شماره:241/2196

ارائه مقاله: به صورت پوستر

تحت عنوان: "تعیین رابطه بین التزام عملی ، آموزه های اسلامی و سلامت روانی دانشجویان"  تاریخ 25/2/1391 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  شماره 1280/ 91

ارائه مقاله: به صورت پوستر

تحت عنوان: " اعتیاد به اینترنت در دانشجویان تهدیدی بر سلامت روان"  9 / اسفند ماه /1391  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پذیرفته شده در مجموعه مقالات ویژه همایش

ارائه مقاله: به صورت سخنرانی

تحت عنوان: "پیش بینی رابطه هوش معنوی با احتمال آسیب پذیری سلامت روان در دانشجویان"

همایش ملیپیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی 9/ اسفند ماه/1391 -دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران کد: 105

ارائه مقاله: به صورت چکیده مقاله

تحت عنوان: "پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس سلامت روان و مولفه های آن"  همایش روز رسانه های اجتماعی  10/تیر ماه /  تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 1391

ارائه مقاله: به صورت پوستر

تحت عنوان: "مقایسه اضطراب و پرخاشگری در میان والدین کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی استان مازندران " 7/ آبان ماه/1393 کنفرانس بین المللی " پژوهش در علوم رفتاری ( تهران مرکزهمایش های بین المللی صدا و سیما)کد:  100294

ارائه مقاله: به صورت سخنرانی

تحت عنوان: "مقایسه افسردگی و شکایات جسمانی در میان والدین کودکان مبتلا به اوتیسم و عادی استان مازندران " 7/ آبان ماه/1393  کنفرانس بین المللی " پزوهش در علوم رفتاری ( تهران مرکزهمایش های بین المللی صدا و سیما)