رئيس مركز مشاوره

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

 

دکتر سهیلا هاشمی

رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

 دکتری روان شناسی تربیتی-  دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمی)

 

كارشناسي ارشد: روان شناسي تربيتي - دانشگاه الزهراء


كارشناسي: روان شناسي كودكان استثنايي - دانشگاه الزهراء


عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


پست الکترونیکی soheilahashemi@yahoo.com: