نام و نام خانوادگی : راضیه اختیاری امیری

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهراء

پست الکترونیکی :  r_ekhtiari59@yahoo.com