رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره _ رییس اداره ی مشاوره: دکتر سهیلا هاشمی


 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی-  دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمی)


كارشناسي ارشد: روان شناسي تربيتي - دانشگاه الزهراء

كارشناسي: روان شناسي كودكان استثنايي - دانشگاه الزهراء

وضعیت اشتغال : عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (گروه روانشناسی ) دانشگاه مازندران

پست الکترونیکی : soheilahashemi@yahoo.com