نام و نام خانوادگی : سهیلا هاشمی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری روان شناسی تربیتی-  دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمی)

كارشناسي ارشد: روان شناسي تربيتي - دانشگاه الزهراء

كارشناسي: روان شناسي كودكان استثنايي - دانشگاه الزهراء

وضعیت اشتغال : عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (گروه علوم تربیتی ) دانشگاه مازندران

پست الکترونیکی : soheilahashemi@yahoo.com

 

حوزه تخصصی و علائق پژوهشی: رشد ذهنی و آموزش تفکر- مسائل زنان

انتشار بیش از 30 مقاله علمی- پژوهشی

شرکت در دهها کنفرانس داخلی و بین المللی خارجی و ارائه سخنرانی

اجرای 5 طرح پژوهشی در دانشگاه مازندران

برگزاری کارگاه های آموزشی در داخل و خارج دانشگاه مازندران در مورد روش پژوهش کیفی و توانمند سازی زنان

پژوهشگر و مشاور آموزشی دفتر کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف ) تهران از سال 1997 تا 2001 در حوزه های آموزش دختران در مناطق محروم، آموزش جهانی و مهارت های زندگی