خوابگاه خودگردان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

كارشناس خوابگاه هاي خود گردان

بهمن امیر تبار

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تماس: 01135302826


شرح وظایف 

1- اجرای دقیق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی در خصوص سرا های خودگردان.

2- بازدید و نظارت از سرا های خودگردان سطح استان و شهرستان بابلسر.

3- اعلام شیوه نامه اجرایی و انضباطی دانشجویان برای سرا های خودگردان.

4- اطلاع رسانی به دانشجویان، از طریق فهرست آدرس سرا ها در سایت .

5- اعلام اسامی مالکین سرا های دارای صلاحیت در سامانه صندوق رفاه کشور.

6- صدور مجوز فعالیت یکساله برای مالکین سرا ها .

7- تنظیم اعلام تعرفه اجاره بهاء برای مالکین سرا ها.

8-ارسال مجوز صادر شده برای مالکین سرا ها، در سایت صندوق رفاه کشور.

9-ثبت ارسال لیست اسامی دانشجویان ساکن سرا های خودگردان جهت ثبت در ساما نه معاونت دانشجویی و صندوق رفا کشور.

10- ثبت اسامی دانشجویان ساکن سرا های خود گردان در سامانه معاونت دانشجویی و صندوق رفاه کشور.

11-برگزاری جلسات با خوابگاه داران درخصوص بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن درسراهای خودگردان.  

 

12- ارسال گزارش فعالیت و عملکرد از سرا های خودگردان به مراتب مافوق دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان کشور.