کارشناسان اداره صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 

رمضان ولي نيا

 

قاسم گرگاني فيروزجايي

 

نساء جهانیان

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

پست: كارشناس اداره صندوق رفاه

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

سمت: كارشناس اداره صندوق رفاه

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد

 

سمت: كارشناس اداره صندوق رفاه