رضا عباسی رستم

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد حسابداري

شرح رزومه كاري:

 • حسابدار دانشکده علوم اقتصادی
 • کارشناس آموزش دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • کارشناس امور دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • کارشناس فرهنگی و روابط عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 • کارشناس امور مالی شبانه دانشگاه
 • کارشناس مالی حقوق و دستمزد دانشگاه
 • کارشناس مالی طرح های عمرانی دانشگاه
 • کارشناس دارائی های سرمایه ای دانشگاه
 • کارشناس مالی کلیه قراردادهای دانشگاه
 • رئیس اداره تعهدات و اعتبارات دانشگاه