عباس دشتک

کارشناس خوابگاه پسران

 

شماره تماس: 01135302822

 

 ***********************

مائده نعمتی

کارشناس خوابگاه دختران

 

شماره تماس: 01135302820

 

**************************

مريم نصرالله پور

كارشناس خوابگاه دختران

شماره تماس: 01135302820


- بررسي ومطالعه فردي و اجتماعي دانشجويان ساکن در خوابگاهها به منظور ارائه طرحهايي در جهت ارتقاء سطح فرهنگي ، رفاهي و آموزشي
- فراهم نمودن امکانات ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان ساکن خوابگاهها
- برقراري جلسات گفت و شنو د با مديران حوزه شوراي اسلامي، خوابگاهها و دانشجويان به منظور بررسي و شناخت مشکلات دانشجويان ساکن خوابگاهها
- انعکاس، نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامهاي مسئول
- شرکت در سمينارها و کميته ها و کنفرانس هاي مربوط به بررسي و وضعيت سکونت دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي
- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل دانشجويان در زمينه تأمين خوابگاهها مورد نياز
- نظارت بر حفظ و نگهداري خوابگاهها ي تحت پوشش
- ترغيب دانشجويان ساکن خوابگاهها جهت شرکت در نماز جمعه و دعاي کميل
- بازديد از خوابگاههاي تحت پوشش و بررسي و حل مشکلات موجود ونظارت بر حسن اجراي انجام امور
- ارائه گزارشات از وضعيت خوابگاهها به مسئولين
- پيش بيني بودجه و نيروي انساني و ارائه گزارشات لازم
- نظارت دقيق بر حسن انجام کار شوراي اسلامي خوابگاهها متناسب با شرح وظايف
- نظارت دقيق بر حسن انجام انتخابات شوراي اسلامي خوابگاهها
- نظارت دقيق بر انجام وظايف مجموعه کاري تحت مديريت