کارشناسان اداره خوابگاه ها

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

عباس دشتک

کارشناس خوابگاه پسران

-

مریم نصراله پور

کارشناس خوابگاه دختران

-

 

 

مائده نعمتی

کارشناس مسئول خوابگاه دختران

 


 

شرح وظایف

- بررسي ومطالعه فردي و اجتماعي دانشجويان ساکن در خوابگاهها به منظور ارائه طرحهايي در جهت ارتقاء سطح فرهنگي ، رفاهي و آموزشي

- فراهم نمودن امکانات ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان ساکن خوابگاهها

- برقراري جلسات گفت و شنو د با مديران حوزه شوراي اسلامي، خوابگاهها و دانشجويان به منظور بررسي و شناخت مشکلات دانشجويان ساکن خوابگاهها

- انعکاس، نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامهاي مسئول

- شرکت در سمينارها و کميته ها و کنفرانس هاي مربوط به بررسي و وضعيت سکونت دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل دانشجويان در زمينه تأمين خوابگاهها مورد نياز

- نظارت بر حفظ و نگهداري خوابگاهها ي تحت پوشش

- ترغيب دانشجويان ساکن خوابگاهها جهت شرکت در نماز جمعه و دعاي کميل

- بازديد از خوابگاههاي تحت پوشش و بررسي و حل مشکلات موجود ونظارت بر حسن اجراي انجام امور

- ارائه گزارشات از وضعيت خوابگاهها به مسئولين

- پيش بيني بودجه و نيروي انساني و ارائه گزارشات لازم

- نظارت دقيق بر حسن انجام کار شوراي اسلامي خوابگاهها متناسب با شرح وظايف

- نظارت دقيق بر حسن انجام انتخابات شوراي اسلامي خوابگاهها

- نظارت دقيق بر انجام وظايف مجموعه کاري تحت مديريت