رئیس اداره خوابگاه ها

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

سید کریم طالب پور

رئیس اداره امور سراهای دانشجویی

 

·         نظارت براجرای مجموعه آیین نامه ها، قوانین و مقررات خوابگاهی اعم از دولتی و خودگردان

·         نظارت برحسن اجرای امور شبانه روز خوابگاه ها ی پسران و دختران و خودگردان

·         تلاش برای ارتقاء و توسعه سطح کیفی و کمی خوابگاه ها ی دا نشجویی

·         برنامه ریزی برای پذیرش و اسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه ها، اعم از پسرانو دختران در خوابگاه های دولتی و خود گردان

·         برنامه ریزی برای پذیرش و اسکان دانشجویان غیر ایرانی

·         تامین و تهیه ملزومات خوابگاهی و رسیدگی به امور روزمره دانشجویان غیر ایرانی در مجتمع های خوابگاهی

·          نظارت برحفظ، صیانت و نگهداری از اموال و ملزومات خوابگاهی و فیزیک ساختمان های خوابگاهی

·         بازدید از خوابگاه ها و استفاده از نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادات و انتقادات دا نشجویان  در خوابگاه های دولتی و خصوصی

·         نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران فعال در مجتمع های خوابگاهی و ارجاع گزارش مرتبط به مسئولان محترم حوزه دانشجویی

·         تشکیل جلسات منظم و دوره ای با کارشناسان اداره خوابگاه ها

·         تشکیل جلسات منظم و دوره ای با سرپرستان مجتمع های خوابگاهی

·         برگزاری جلسه با اعضای شورای صنفی خوابگاه ها به منظور بررسی و شناسایی مشکلات و مسایل خوابگاهی

·         تعامل و همکاری با بسیج دانشجویی، انجمن ها، کانونها و سایر تشکلهای دانشجویی در جهت برگزاری مراسم و مناسبت های ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی و...

·         حضور در جلسات کمیسیون موارد خاص اداره امور خوابگاه ها بعنوان عضو کمیسیون

·         برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان حسب مفاد آیین نامه و دستور مسئولان محترم حوزه دانشجویی

·         حضور در جلسه نظارت و ارزیابی خوابگاه های خودگردان بعنوان عضو شورا

·         هماهنگی با مرکز مشاوره درجهت تقویت و تامین سلامت رفتاری، عاطفی و اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه ها

·         نظارت برانجام امور مربوط به تسویه حساب دا نشجویان ساکن در خوابگاه

·          نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه هاو تلاش و پیگیری برای رفع مشکلات احتمالی

·          نظارت بر امور جاری خوابگاه ها شامل امور خدماتی، تاسیساتی، اداری پرسنل تحت پوشش

·         نظارت بر امور فضای سبز مجتمع های خوابگاهی

·         نظارت بر نحوه فعالیت تشکل های دا نشجویی مستقر در خوابگاه ها

·         تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان و مشارکت آنان در اداره امور داخلی خوابگاه ها

·         پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی، تاسیساتی، تعمیرات و اقلام ضروری در جهت تجهیز خوابگاه ها و هماهنگی با دفتر فنی دانشگاه در موارد خاص و مورد نیاز

·         انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه نیاز سنجی خدمات ضروری خوابگاه ها و نظر سنجی از میزان رضایت ساکنین خوابگاه در جهت تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت دانشجویان

·         نظارت و ارزیابی مستمر بر امور خوابگاه های خود گردان دانشگاه مازندران و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استانبعنوان نماینده دانشگاه معین حسب مفاد آیین نامه وزارتی

·         پیگیری فرآیند تایید و صدور مجوز فعالیت خوابگاه های خود گردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان

·         ارتباط مستمر و منظم و بعضاً حضوری با مسئولان صندوق رفاه دانشجویان کشور با هدف تبادل اطلاعات مورد نیاز و جذب اعتبار لازم برای ارتقاء سطح کیفی خوابگاه ها و...

·         نظارت بر تنظیم اسناد هزینه خوابگاه در هر ترم تحصیلی و ارسال آن به صندوق رفاه دا نشجویان کشور

·         پیگیری نیازها و مطالبات اداری همکاران اداره امور خوابگاه ها

·         حضور در جلسات مختلف حوزه معاونت دا نشجویی و غیره  بر اساس دعوتنامه واصله

·         انجام سایر امور محوله از سوی مسئولان حوزه معاونت دانشجویی