سید کریم طالب پور

فوق لیسانس فقه و حقوق

شماره تماس:01135302825

 

شرح وظايف و فعاليت ها:

1 -  اجرای دقیق آیین نامه ها ودستورالعمل اجرایی مربوط به اداره امور سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)

2 - تعامل و همکاری با مسئولان صندوق رفاه دانشجویان کشور به منظور حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی سراهای دانشجویی

3 -  برنامه ريزي و هماهنگي های لازم در زمينه ثبت نام و پذيرش دانشجویان متقاضی سرای دانشجویی
4-  نظارت بر نحوه توزیع و نیز تعیین اولویت های اسکان و همچنین بررسي تقاضاهاي متقاضيان سراها برای دانشجویان ورودي جدید و قدیم
5 - آماده سازي سراها از حیث عمرانی و تجهیزاتی قبل از شروع سال تحصيلي جهت اسکان دانشجويان

6 -  پيگيري و تامين نيازها و ملزومات سراهای دانشجویی

7 - نظارت برعملکرد سرپرستان مجتمع های سراهای دانشجویی
8 -  نظارت بر امور جاري سراها و رسیدگی به نیازهای دانشجويان ساکن

 9- هماهنگي و پيگيري در زمينه وصول اجاره بهاي سراها

10 - تعامل و همکاری نزدیک با شورای صنفی دانشجویان در جهت رفع مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن سراها

 11 - نظارت بر سراهای دانشجویی خودگردان استان و شهرستان و صدور مجوز فعالیت برای آنها

12 - نظارت برشیوه پذيرش و ثبت نام از سراهای خود گردان

13 - پاسخگویی به نیاز و درخواست های دانشجویان بصورت حضوری در محل سراها و دفتر و همچنین از طریق برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص

14- انجام امور محوله ازسوی مسئولان مافوق