اهم وظايف مدير امور دانشجويي:

1-تهيه،تدوين ونظارت بر برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي

2- نظارت بر حسن اجراي فعاليتها و ارزيابي عملکرد ادارات تابعه ( اداره امور خوابگاهها ، اداره تغذيه ، اداره رفاه).

3-اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان.

4-تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.

5-برنامه ريزي و تنظيم ضوابط جهت اسكان دانشجويان واجدشرايط و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي

6-پيگيري ونظارت برانجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

7-نظارت بر انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

8-برنامه ريزي جهت بکارگيري دانشجويان در قالب کار واحدهاي مختلف سازماني دانشگاه

9-برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان در راستا سالم سازي جسم وروح آنان.

10-انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

11-بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع.

12-اجراي خط مشي هاي تعيين شده در زمينه امور دانشجويي

13-پيگيري لازم در فراهم نمودن وسائل رفاهي دانشجويان و ايجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه امور دانشجويي .

14-پيگيري لازم در فراهم نمودن وسائل رفاهي دانشجويان و ايجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه امور دانشجويي .

15-ايجاد هماهنگي در برنامه هاي رفاهي و خدماتي دانشجويي.

16-برنامه ريزي ونظارت لازم بر انجام انتخابات ساليانه شوراي صنفي -رفاهي

17-نظارت لازم در انتخاب دانشجويان نمونه علمي وفرهنگي دانشگاه