مدیر امور دانشجویی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 


هادی جان زاده

مدیر امور دانشجویی


شرح وظايف

 1-تهيه،تدوين ونظارت بر برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي

 2- نظارت بر حسن اجراي فعاليتها و ارزيابي عملکرد ادارات تابعه ( اداره امور خوابگاهها ، اداره تغذيه ، اداره رفاه).

 3-اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان.

 4-تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.

 5-برنامه ريزي و تنظيم ضوابط جهت اسكان دانشجويان واجدشرايط و همچنين تأمين و اداره خوابگاههاي دانشجويي

 6-پيگيري ونظارت برانجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

 7-نظارت بر انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

 8-برنامه ريزي جهت بکارگيري دانشجويان در قالب کار واحدهاي مختلف سازماني دانشگاه

 9-برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان در راستا سالم سازي جسم وروح آنان.

 10-انعكاس نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

 11-بررسي نيازهاي پرسنلي، تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع.

 12-اجراي خط مشي هاي تعيين شده در زمينه امور دانشجويي

 13-پيگيري لازم در فراهم نمودن وسائل رفاهي دانشجويان و ايجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه امور دانشجويي

 14-پيگيري لازم در فراهم نمودن وسائل رفاهي دانشجويان و ايجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه امور دانشجويي

 15-ايجاد هماهنگي در برنامه هاي رفاهي و خدماتي دانشجويي.

 16-برنامه ريزي ونظارت لازم بر انجام انتخابات ساليانه شوراي صنفي -رفاهي

 17-نظارت لازم در انتخاب دانشجويان نمونه علمي وفرهنگي دانشگاه