علي اسماعيلي
کارشناس تغذيه
تلفکس :  0113530423
شرح وظايف کارشناس تغذيه؛

 • آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي
 • ارائه راهکار در زمينه بهبود وضع تغذيه در جهت بهبود شرايط موجود
 • بررسي نيازهاي سيستمي و تغذيه اي و ارائه پيشنهاد براي تغييرات لازم


 علي گل پور
سرپرست سلف مرکزي
تلفکس :  01135303586

شرح وظايف مسئول سلف سرويس و کارشناس ناظر:

 • نظارت بر تهيه و نگهداري تجهيزات سلف ها، و کنترل کليه نيازهاي سلف سرويس ها اعم از فني و ...
 • کنترل بهداشتي مواد اوليه از لحاظ سلامت، ارائه پيشنهاد در جهت رفع مشکلات موجود در سلف سرويس ها
 • ارائه خط مشي در جهت بهبود روند امور جاري و آموزشي علمي و بهداشتي به نيروهاي شرکت مسئول غذاي دانشگاه
 • کنترل رعايت گرم بندي غذا توسط پيمانکاران


ستارمحمدي
اپراتورسلف پرديس

تلفکس :  011353042823 شرح وظايف اپراتور تغذيه

 

 • راهنمايي دانشجويان از نظر فرآيند صدور، تحويل و استفاده از کارت تغذيه و رزرو غذا از طريق سيستم اتوماسيون
 • رفع مشکلات سيستم اتوماسيون به طور مستقيم يا غيرمستقيم با هماهنگي واحد رايانه
 • ارائه گزارش عملکرد نيازها به رئيس اداره تغذيه

 


صمد عليزاده
ناظر سلف پرديس
تلفکس :  01135302823

شرح وظايف مسئول سلف سرويس و کارشناس ناظر:

 • نظارت بر تهيه و نگهداري تجهيزات سلف ها، و کنترل کليه نيازهاي سلف سرويس ها اعم از فني و ...
 • کنترل بهداشتي مواد اوليه از لحاظ سلامت، ارائه پيشنهاد در جهت رفع مشکلات موجود در سلف سرويس ها
 • ارائه خط مشي در جهت بهبود روند امور جاري و آموزشي علمي و بهداشتي به نيروهاي شرکت مسئول غذاي دانشگاه
 • کنترل رعايت گرم بندي غذا توسط پيمانکاران


 

اهم شرح وظايفها و فعاليتها:

1- همکاري باکارپرداز حوزه معاونت دانشجويي جهت خريدمايحتاج روزانه بر اساس برنامه غذايي شامل ميوه ، سيب زميني و ...
2- نظارت بر طبخ و توزيع غذا
3- همکاري با انباردار جهت تحويل گرفتن مواد غذايي و تحويل دادن به شرکت پيمانکار به منظور طبخ غذا
4- نظارت بر وضعيت مسائل بهداشتي سلف سرويس پرديس
5- انتقال مسائل و مشکلات رستوران پرديس به رئيس اداره تغذيه