کارشناسان اداره تغذیه و ناظران سلف ها

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

علي اسماعيلي

کارشناس مسئول  تغذيه

فرحناز زعفریان

کارشناس تغذیه و کنترل مواد

ستارمحمدي

اپراتورسلف پرديس

شرح وظایف

 

. آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي

. ارائه راهکار در زمينه بهبود وضع تغذيه در جهت بهبود شرايط موجود

.  بررسي نيازهاي سيستمي و تغذيه اي و ارائه پيشنهاد براي تغييرات لازم

.   نظارت بر انجام صحيح کليه امور وابسته به اداره تغذيه

.  پيگيري مسائل و مشکلات اداره تغذيه تا حصول نتيجه مثبت

.  درخواست و تهيه وسايل مورد نياز از طريق کارپردازي حوزه به منظور برطرف نمودن کمبودها

.  بعنوان نماينده امور دانشجويي، نظارت مستقيم و دقیق بر عملکرد شرکت و پيمانکار طبخ و توزيع غذا دارد

.  اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور توسط پیمانکار در انجام امور محوله

.  تهیه و تنظیم صورت وضعيت ماهانه پيمانکار   

.  نظارت بر نحوه اجرای وظایف مسئولین سلف سرویسها و کارکنان

.  نظارت بر امر خرید مواد غذایی مصرفی از نظر کیفیت و کمیت

.  تهيه اناليزمواد غذايي مورد نيازبراي هريک ازغذاها. 

.  تامين بموقع تجهيزات مورد نياز طبخ غذا.  

.  نظارت دقيق به ميزان مصرف و کيفيت موادغذايي خريداري شده.                                                                                   

.  رسيدگي دوره اي به وضعيت بهداشتي محيط غذاخوریها و آشپزخانها

.  تنظيم برنامه هاي ، ماهانه براي تهيه و سرويس غذا ، سرپرستي و نظارت بر تهيه و نگهداري ، پخت ، توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و رژيم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات اداري نظارت در انتخاب ، سفارش ، تحويل ، نگهداري مواد غذايي خام و نظارت بر بهداشت مواد غذايي و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي                                             

. شرکت در تنظيم برنامه هاي مربوط به آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي                                                                  

. نظارت بر امور تهيه مواد اوليه و طبخ غذا در غذاخوریها

 

 

 

 

ناظر سلف خوابگاه شهید نواب صفوی

علی گلیپور

ناظر سلف خوابگاه حضرت زینب(س)

صمد علیزاده

ناظر سلف خوابگاه امام حسین(ع)

ستار محمدی

ناظر سلف مرکزی

صغری کردیان

ناظر سلف پردیس

ابراهیم محمدیان

 

شرح وظايف مسئول سلف سرويس و کارشناس ناظر:

 

  • نظارت بر تهيه و نگهداري تجهيزات سلف ها، و کنترل کليه نيازهاي سلف سرويس ها اعم از فني و ...
  • کنترل بهداشتي مواد اوليه از لحاظ سلامت، ارائه پيشنهاد در جهت رفع مشکلات موجود در سلف سرويس ها
  • ارائه خط مشي در جهت بهبود روند امور جاري و آموزشي علمي و بهداشتي به نيروهاي شرکت مسئول غذاي دانشگاه
  • کنترل رعايت گرم بندي غذا توسط پيمانکاران
  • راهنمايي دانشجويان از نظر فرآيند صدور، تحويل و استفاده از کارت تغذيه و رزرو غذا از طريق سيستم اتوماسيون
  • رفع مشکلات سيستم اتوماسيون به طور مستقيم يا غيرمستقيم با هماهنگي واحد رايانه
  • ارائه گزارش عملکرد نيازها به رئيس اداره تغذيه

·        *  همکاري باکارپرداز حوزه معاونت دانشجويي جهت خريدمايحتاج روزانه بر اساس برنامه غذايي شامل ميوه ، سيب زميني و ...

·        *  نظارت بر طبخ و توزيع غذا

·        *   همکاري با انباردار جهت تحويل گرفتن مواد غذايي و تحويل دادن به شرکت پيمانکار به منظور طبخ غذا

·        *   نظارت بر وضعيت مسائل بهداشتي سلف سرويس پرديس

·        *   انتقال مسائل و مشکلات رستوران پرديس به رئيس اداره تغذيه