رئیس اداره تغذیه

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

 آقاي مهندس محمد گرجي زاده

رئيس اداره تغذيه دانشگاه

تلفکس: 01135302823


شرح وظايف و فعاليتها
مسئول اداره تغذيه
1- نظارت بر انجام صحيح کليه امور وابسته به اداره تغذيه
2- پيگيري مسائل و مشکلات اداره تغذيه تا حصول نتيجه مثبت
3- درخواست و تهيه وسايل مورد نياز از طريق کارپردازي حوزه به منظور برطرف نمودن کمبودها
4- بعنوان نماينده امور دانشجويي نظارت مستقيم بر عملکرد شرکت پيمانکار طبخ و توزيع غذا
5- اعلام گزارش در صورت تخلف و قصور در انجام امور محوله توسط پيمانکار
6- تائيد صورت وضعيت ماهانه شرکت پيمانکار


مسئول حفظ اموال و انبار
1- پيگيري و تحويل گرفتن سهميه کالاهاي يارانه اي تخصيص يافته شامل برنج ، روغن نباتي ، قند و گوشت
2- تحويل و تحول کليه مواد اوليه موجود در انبارها و سردخانه ها
3- نظارت بر امر خريد مواد غذايي مصرفي از نظر کيفيت و کميت
4- رسيدگي به وضعيت کليه مواد مصرفي


متصدي رستوران پرديس و خدمات داخلي
1- همکاري باکارپرداز حوزه معاونت دانشجويي جهت خريدمايحتاج روزانه بر اساس برنامه غذايي شامل ميوه ، سيب زميني و ...
2- نظارت بر طبخ و توزيع غذا
3- همکاري با انباردار جهت تحويل گرفتن مواد غذايي و تحويل دادن به شرکت پيمانکار به منظور طبخ غذا
4- نظارت بر وضعيت مسائل بهداشتي سلف سرويس پرديس
5- انتقال مسائل و مشکلات رستوران پرديس به رئيس اداره تغذيه