مدیر تربیت بدنی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

مدیر تربیت بدنی: دکتر سید اسماعیل حسینی نژاد

تحصیلات: دکتری تخصصی/بیومکانیک ورزشی

پست الکترونیک: se.hoseininejad@umz.ac.ir

شماره تلفن: 01135302250

شماره فاکس:   01135302252  - 01135302250

سوابق اجرائی:

  •  هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی