معاونین پیشین

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 

دکتر علیرضا خصالی

دکتری تخصصی اختر فیزیک

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

 

دکتر ابو طالب حسین پور

.

عضور هیات علمی دانشکده علوم کشاورزسی و منابع طبیعی

 

دکتر سعید میرزانژاد

دکتری تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه

 

دکتر مرتضی علویان

دکتری تخصصی علوم سیاسی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

دکتر یوسف محنت فر

دکتری تخصصی اقتصاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصاد و اداری

دکتر ماشاء اله متین فر

دکتری تخصصی ریاضی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

 

دکتر فرزام فرزان

دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دکتر ولی اله دبیدی روشن

 

دکتری تخصصی علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی)

عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

دکتر سید محمد متولی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه