معرفی همکاران حوزه معاونت دانشجویی

اطلاعیه ها
آخرین اخبار

دکتر محمد عنایتی

معاون مدیر دانشجویی

سید زهیر ربیعی

کارشناس تربیت بدنی

رضوانه افرا بند پی

کارشناس معاونت دانشجویی

سید رضا حسینی

متصدی امور دفتری

 محمد بابا جانپور

متصدی امور خدمات

 صغری کردیان

متصدی امور خدمات

زلیخا یونسی

متصدی امور خدمات