معاونت دانشجویی دانشگاه: دکتر ولی الله دبیدی روشن

دکترای تخصصی / علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)

پست اکترونیک: vdabidiroshan@yahoo.com

شماره تلفن: 01135303400

شماره فاکس: 01135333701