دکتر ولی الله دبیدی روشن

مرتبه علمي: استاد

دکتری تربيت بدني و علوم ورزشي رشته فیزیولوژی ورزش گرايش قلب و عروق و تنفس

شماره تماس:35303400-011

خلاصه اي از سوابق و رزومه علمي اجرايي

مرتبه علمي:استاد

-پژوهشگر نمونه دانشگاه های کشور در سال

-تاليف و ترجمه بيش از 14 جلد كتاب

-چاپ بيش از 110 مقاله در نشريات داخلي و بيش از 65 مقاله در نشريات خارجي

 -ارائه بيش از 55 مقاله درهمايش ها و كنفرانس هاي علمي

-مجري بيش از 9 طرح پژوهشي

-راهنمايي بيش از 80 پايان نامه دانشجويي