گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی در تابستان 1398
1398/7/25
اطلاعیه رزرو غذا برای روز پنجشنبه
1398/7/23
برگزاری نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه دو کشور
1398/7/14
بازدید ریاست دانشگاه مازندران و معاون دانشجویی دانشگاه از سلف دانشجویی و سلف اساتید پردیس
1398/7/6
جلسه بررسی کمیسیون موارد خاص اسکان سراهای دانشجویی دانشگاه مازندران
1398/7/6
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی انجام کار دانشجویی
1398/7/3