اطلاعیه رزرو غذا برای روز پنجشنبه
1398/7/23
برگزاری نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه دو کشور
1398/7/14
بازدید ریاست دانشگاه مازندران و معاون دانشجویی دانشگاه از سلف دانشجویی و سلف اساتید پردیس
1398/7/6
جلسه بررسی کمیسیون موارد خاص اسکان سراهای دانشجویی دانشگاه مازندران
1398/7/6
قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی انجام کار دانشجویی
1398/7/3
جلسه مدیر دانشجویی و رییس اداره تغذیه با ناظران، کارکنان و پیمانکاران سلف سرویسهای دانشگاه مازندران
1398/7/2