اطلاعیه شماره (8) ثبت نام خوابگاه کارشناسی 96
1396/6/28
اسامی خوابگاه های خودگردانی که از لیست امور دانشجویی حذف گردید.
1396/6/27
تاریخ اسکان در خوابگاه
1396/6/23
قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که با درخواست خوابگاه آنها موافقت شده
1396/6/19
قابل توجه متقاضیان خوابگاه(کارشناسی ارشد 96)
1396/6/19
اطلاعیه شماره(5)قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه دولتی نیمسال اول 97-96
1396/6/10